regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Wrzuta.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu Wrzuta jest HTTP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B, lokal A-51, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326454, o numerze REGON 141771691, o numerze NIP 7010175319, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł.

Administrator serwisu Wrzuta zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 • użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Wrzuta. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • Grupa WP - Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 311.005.000,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593
 • serwis Wrzuta lub serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie wrzuta.pl, składających się na serwis Wrzuta, umieszczony na stronie głównej http://www.wrzuta.pl/, umożliwiający między innymi dostęp do umieszczonych w nim plików.
 • plik - plik w dopuszczonym przez serwis Wrzuta formacie, rozmiarze i innych parametrach dokładnie opisanych w części serwisu Wrzuta dotyczącej funkcjonalności i parametrów technicznych.
 • serwery - serwery wykorzystywane przez HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Wrzuta i na których - w ramach serwisu Wrzuta - umieszczane są pliki.

II. Zasady korzystania z serwisu Wrzuta

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Wrzuta, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej HTTP oraz Grupie WP przez użytkowników serwisu Wrzuta licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu Wrzuta są bliżej opisane na stronach tego serwisu (w szczególności w zakładce FAQ). W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Wrzuta nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. W związku z korzystaniem z serwisu Wrzuta użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do serwisu Wrzuta (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Wrzuta, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie Wrzuta;
  2. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu Wrzuta, w tym także do poszczególnych plików;
 5. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Wrzuta oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Użytkownik korzysta z serwisu Wrzuta na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownicy niewyrażający zgody na postanowienia Regulaminu nie są uprawnieni do korzystania z serwisu Wrzuta.
 6. Z tytułu korzystania z serwisu Wrzuta HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Wrzuta użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Pomimo, iż celem HTTP jest umożliwienie użytkownikom serwisu Wrzuta korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, HTTP zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu Wrzuta w stosunku do niektórych, wybranych przez HTTP usług serwisu Wrzuta, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Z serwisu Wrzuta użytkownicy mogą korzystać bez dokonywania rejestracji.
 8. Korzystanie z usług serwisu Wrzuta jest dobrowolne.
 9. Użytkownik, który umieściłserwisie Wrzuta plikiw ramach dotychczasowych funkcjonalności serwisu, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub plików, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany plików, lub komentarzy, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (dalej ustawa), udziela Grupie WP oraz HTTP licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez ustawę, w szczególności udziela HTTP oraz Grupie WP nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium:
  1. rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia i najmu (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa WP oraz HTTP mają prawo),
  2. prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa WP oraz HTTP mają prawo),
  3. prawa publikacji utworów w serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Grupa WP oraz HTTP mają prawo),
  4. prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Grupa WP oraz HTTP mają prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  5. prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
  6. prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
  7. prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
  8. prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Grupie WP oraz HTTP w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
 10. Licencje określone w Regulaminie nabyte są przez Grupę WP oraz HTTP z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Wrzuta. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez HTTP, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez HTTP, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy. Umieszczenie w serwisie Wrzuta plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Grupę WP lub HTTP. Grupa WP lub HTTP nie są w takim przypadku podmiotami umieszczającymi dany plik, komentarz lub jakąkolwiek inną treść i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiego umieszczenia.
 11. Użytkownik, który korzystając z serwisu, umieścił pliki, komentarze lub jakikolwiek inne treści, zezwala Grupie WP oraz HTTP na wykonywanie przez Grupę WP oraz HTTP (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwory. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Grupa WP oraz HTTP mają w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Grupa WP oraz HTTP mają także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą plików publicznych oraz prywatnych (prywatnych jedynie wówczas, gdy przez jakikolwiek okres posiadały status publicznych).
 12. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez HTTP, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez HTTP, jak i przez użytkownika) plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści stanowiących utwór, w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Grupy WP oraz HTTP oznaczania tych utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym HTTP zapewnia, iż w serwisie Wrzuta pliki użytkownika posiadającego aktywne konto będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).
 14. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od HTTP lub Grupy WP oraz ich partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce FAQ.
 15. Administratorami danych osobowych użytkowników, którzy posiadali konto w serwisie Wrzuta są Grupa WP i HTTP. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez HTTP w celu realizacji usług dostępnych w serwisie Wrzuta.pl, w tym w szczególności w celu realizacji uprawnień i obowiązków HTTP wynikających z Regulaminu. Dane profilowe użytkownika (tj. dane podane przez użytkowników podczas rejestracji konta lub ewentualnie później zaktualizowane) będą przetwarzane przez Grupę WP w celu realizacji uprawnień i obowiązków Grupy WP wynikających z Regulaminu.
 16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety". Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. podszywanie się pod inne osoby,
  2. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
  4. z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu i aktualnie dostępnych funkcjonalności, serwisu Wrzuta zakazane jest pobieranie ("ściąganie") z serwisu Wrzuta (z serwerów) plików audio, video i audio-video do urządzeń użytkownika,
  5. wklejanie, embedowanie (wstawianie), udostępnianie plików umieszczonych w serwisie Wrzuta
  6. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 17. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Wrzuta dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Wrzuta, HTTP:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Wrzuta w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
  2. zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu lub usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych w serwisie Wrzuta oraz komentarzy lub innych treści w szczególności w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego.
 18. HTTP oświadcza, iż w ramach serwisu Wrzuta nie świadczy usługi archiwizowania lub przechowywania plików, komentarzy ani jakichkolwiek innych treści udostępnionych w serwisie Wrzuta.
 19. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Wrzuta będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, HTTP powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie głównej serwisu Wrzuta (http://www.wrzuta.pl/) stosowną informację.
 20. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres .
 21. W ramach serwisu Wrzuta HTTP zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do HTTP informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu HTTP zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Wrzuta: "Zgłoś". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. HTTP udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem ().
 22. HTTP oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Wrzuta środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie HTTP oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Wrzuta. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików lub jakichkolwiek innych treści zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres . HTTP do korzystania z Internetu, w tym serwisu Wrzuta, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do podmiotów świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa WP ani HTTP nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Wrzuta.
 23. Informacje ułatwiające użytkownikowi prawidłowe korzystanie z serwisu Wrzuta są dostępne na stronie http://www.wrzuta.pl/, w szczególności w zakładce FAQ.
 24. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Wrzuta dostępne są na stronie http://www.wrzuta.pl/. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Wrzuta bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 25. W ramach przewidzianej dla serwisu Wrzuta funkcjonalności HTTP przewiduje grupowanie plików, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich).
 26. Serwis Wrzuta nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach, a jedynie umożliwienie użytkownikom zapoznania się z treścią plików. HTTP nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez HTTP w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu Wrzuta w przypadkach określonych w Regulaminie. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność HTTP wyraźnie lub zezwalających HTTP na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność HTTP za takie działania, HTTP nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Wrzuta i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności za niewykonanie zobowiązań podjętych przez użytkownika wobec innego użytkownika;
  2. za jakiekolwiek treści umieszczane lub udostępniane przez użytkowników w serwisie Wrzuta,
  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Wrzuta, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od HTTP,
  5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego plikulub jakiejkolwiek innej treści z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Wrzuta, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Wrzuta w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Wrzuta nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez HTTP płatnych usług w ramach serwisu Wrzuta, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności HTTP w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,
  7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Wrzuta.
 27. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem poprzez funkcjonalności dostępne pod adresem: kontakt@wrzuta.pl lub pisemnie na adres: HTTP Sp. z o.o., Warszawa (kod 00-382), ul. Solec 81 B, lokal A-51.
 28. HTTP rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. HTTP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, HTTP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 29. Odpowiedź na reklamację HTTP kieruje na adres Użytkownika wskazany w reklamacji.
 30. HTTP oświadcza, iż wszystkie pliki oraz inne treści umieszczane w serwisie Wrzuta są rejestrowane przez HTTP, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Wrzuta, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który korzystał z serwisu Wrzuta, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.
 31. Regulamin jest dostępny na stronie. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu http://www.wrzuta.pl/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 32. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Wrzuta obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Wrzuta po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
Wrzuć do schowka
Utwórz nową playlistę
OK